سرآغاز

 

این سایت صفحه‌ی شخصی ابونصر قدیمی شاعر کتاب

هندسه‌ی مطرود20ق. است

مخاطبین این سایت کسانی هستند که در خود کششی به علوم غریبه و گذشته فاخر و مدرنیته در باستان حس می‌کنند و به نوعی از عالم و علوم تکراری خسته ‌اند .

افراد دیگر بهره‌ای ازین اوراق نخواهد برد .

محتویات جام

سرآغاز

 

این سایت صفحه‌ی شخصی ابونصر قدیمی شاعر کتاب

هندسه‌ی مطرود20ق. است

مخاطبین این سایت کسانی هستند که در خود کششی به علوم غریبه و گذشته فاخر و مدرنیته در باستان حس می‌کنند و به نوعی از عالم و علوم تکراری خسته ‌اند .

افراد دیگر بهره‌ای ازین اوراق نخواهد برد .

محتویات جام